• Meldingen van vermeende schendingen
  • Reglementen, voorschriften en beperkingen
  • Gebruik van diensten van Nedcomp

Acceptable Use Policy

Deze "Acceptable Use Policy" of "AUP" van Nedcomp Hosting b.v. is van toepassing op alle Diensten die aan Opdrachtgever worden geleverd in het kader van deze Hostingovereenkomst.

Deze AUP is ontworpen om een duidelijk beeld te schetsen van de reglementen, voorschriften en beperkingen op het gebruik van de diensten, servers en IP adressen van Leverancier. Leverancier behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd naar eigen goeddunken reglementen, voorschriften en beperkingen die niet uitdrukkelijk in deze AUP zijn vastgelegd van kracht te laten worden. Tevens kan Leverancier van tijd tot tijd aanpassingen maken in deze AUP. Een dergelijke aanpassing of aanvulling zal met onmiddellijke ingang in werking treden nadat deze is gepubliceerd op www.nedcomp.nl of na berichtgeving aan de klant van de gewijzigde AUP. Deze AUP is niet-uitputtend.

Openbaarmaking aan Politie of Justitie

Leverancier kan wettelijk verplicht worden om klantinformatie te verstrekken aan de politie of andere overheidsmedewerkers wanneer voorgesteld met een geldige dagvaarding van een rechtbank met de juiste jurisdictie. De gevraagde informatie wordt verstrekt zoals voorgeschreven op grond van de dagvaarding. Leverancier behandelt klantinformatie vertrouwelijk en zal enkele de informatie verstrekken zoals gevraagd in de dagvaarding. Leverancier zal de klant op de hoogte stellen van het verzoek om informatie in zoverre de dagvaarding dit toestaat.

Rapportage Overtreding van de Acceptable Use Policy

Leverancier accepteert meldingen van vermeende schendingen van de Acceptable Use Policy via e-mail gestuurd naar beheer@nedcomp.nl. Meldingen van vermeende schendingen moeten worden getoetst en bevatten naam, contactinformatie, IP adres en de omschrijving(en) van de schending. Leverancier zal de verstrekte informatie beoordelen en passende maatregelen nemen.

Schendingen

De volgende overtredingen worden beschouwd als inbreuk op de AUP en zal resulteren in schorsing of annulering van de Diensten. Vergoedingen die vooraf zijn betaald voorafgaande aan een dergelijke opschorting of annulering worden niet gecrediteerd:

·         SPAM / Ongevraagde commerciële e-mail (Unsolicited Commercial Email (UCE)) / Ongevraagde Bulk e-mail (Unsolicited Bulk Email (UBE)):

Overtreding van de CAN-SPAM Act van 2003 of enige andere toepasselijke wet tot regeling van e-maildiensten, vormt een schending van onze AUP. Een klant die websites of diensten aanbiedt op zijn server waarmee spammers worden gefaciliteerd of welke resulteren in het opnemen van IP adressen van Leverancier in een Spam Database zoals SpamHaus of blackhole lists zal onmiddellijk worden afgesloten, na een waarschuwingsperiode van 24 uur. Leverancier staat de klant toe om de schending te herstellen voordat de opschorting in werking zal treden.

·         Illegale Activiteiten:

Het gebruik van de Diensten van Leverancier ter ondersteuning van illegale of onwettige doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verzenden of distribueren, downloaden, kopiëren, caching, hosting of het opslaan van gegevens of inhoud, naar inzicht van Leverancier, vormt een schending van alle relevante wet- en regelgeving, verordeningen of gerechtelijk bevel.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bepalen welke wetten, reglementen, verordeningen of rechterlijke uitspraken van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten van Leverancier;

·         Bedreigingen:

Het gebruik van de Diensten van Leverancier om materiaal aan te bieden of op te slaan op een server dat misbruikt, bedreigt, of oproept tot lichamelijk geweld, vernieling van eigendom of enige andere vorm van lichamelijke of materiële schade in strijd met de wet (inclusief gerechtelijk bevel), contract of met een vertrouwensrelatie.

·         Vervalsing of imitatie:

Het toevoegen, verwijderen, aanpassen of frauderen van enige bericht-header, netwerk-header, TCP/IP packet-header of (delen van) enige andere header of informatie in iedere berichtgeving ontstaan op of doorgegeven via de Diensten van Leverancier, in een poging om te bedriegen en misleiden; imitatie of een poging tot identiteitsdiefstal van een natuurlijk- of rechtspersoon ontstaan op of doorgegeven via de diensten van Leverancier; het misleiden of een poging daartoe van natuurlijke of rechtspersonen door middel van het gebruik van incorrecte identificatie-informatie.

·         Fraude/Frauduleuze Activiteiten:

Het gebruik van de Diensten van Leverancier ter bevordering van of met betrekking tot frauduleuze activiteiten of frauduleuze doeleinden, of om frauduleuze aanbiedingen te doen om producten of diensten te verkopen of kopen, of om welk type van financiële zwendel, waaronder, maar niet gelimiteerd tot piramidespelen, kettingbrieven of enige andere vorm van financiële oplichting; het gebruik van de Diensten van Leverancier om een onjuiste voorstelling van zaken of misleidende verklaring, schrijven of activiteit te bewerkstellingen.

·         Interferentie:

Het onderbreken van, verstoren of schade berokkenen, of proberen te onderbreken, verstoren of nadelig beïnvloeden van de Diensten van Leverancier, het internet of enige andere diensten of apparatuur (dit omvat denial of service aanvallen op een ander netwerk, host of individuele gebruiker); het gebruik van de Diensten van Leverancier om de dienst van een Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, host, netwerk of systeem te onderbreken, verstoren of nadelig te beïnvloeden of een poging daartoe, door middel van overbelasting, e-mail bombardementen, nieuwsbericht bombardementen, crashen of andere soortgelijke activiteiten; met behulp van de Diensten van Leverancier het gebruik van e-mail, e-maildiensten of nieuws van een andere persoon belemmeren; het gebruik van een programma van welke aard dan ook, ontworpen om een gebruikerssessie te verstoren of uit te schakelen.

·         Onbevoegde toegang (Cracking/Hacking):

Toegang tot, corrumperen of het nemen van, of een poging om toegang te krijgen, beschadigen of het ontnemen van data, informatie of de accounts van anderen; inloggen op een server of account, of een poging daartoe, of het inloggen op of gebruiken van een persoonlijke of bedrijfscomputersysteem waartoe Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever niet is geautoriseerd; het penetreren of een poging daartoe van de veiligheidsmaatregelen van Leverancier of de software, hardware, elektronische communicatiesystemen, telecommunicatiesystemen of beveiliging of iedere activiteit van gelijke aard bij wet verboden van enig ander persoon of bedrijf.

·         Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten:

Het gebruik van de Diensten van Leverancier om informatie, data, inhoud, materiaal of werk door te geven of op te slaan dat inbreuk maakt op copyright, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit.

·         Distributie van Ongewenste Software:

Het gebruik van de Diensten van Leverancier voor het opzettelijk distribueren of een poging daartoe van software of computer code, bestanden of programma’s die schade, intimidatie or ergernis aan personen, entiteiten, data en/of computersystemen bewerkstelligen.

·         Schade aan Minderjarigen / Kinderporno:

Het gebruik van de Diensten van Leverancier om schade toe te brengen aan minderjarigen op elke mogelijke manier of het doorsturen of opslaan op een server van kinderporno in de zin van de Nederlandse wet. Het is de verplichting van de Opdrachtgever om deze bepalingen te handhaven en af te dwingen bij zijn klanten, om zijn eigen misbruik/postmaster e-mailadressen te onderhouden voor het melden van misstanden en om snel en adequaat te reageren op alle e-mails verzonden naar deze e-mailadressen. Leverancier zal voldoen aan alle verplichtingen die een rechtbank of overheidsinstantie opdraagt. Neem contact op met een advocaat als u niet zeker bent van de juridische status van één van uw activiteiten.